• jbanner1
  • jbanner2
  • jbanner3
  • jbanner4
  • jbanner5
  • jbanner6
  • jbanner7
  • jbanner8
  • jbanner9
  • jbanner9b
Een Nieuwe Kijk

Een Nieuwe Kijk, gevestigd aan
Noordweg 92
8262 BW Kampen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens/postadres:

www.eennieuwekijk.nu
Esdoornhof 233
8266 GH Kampen
tel: 0613731067

Jolanda Mulder is de eigenaar/Functionaris Gegevensbescherming van Een Nieuwe Kijk.
Zij is te bereiken via jolanda@eennieuwekijk.nu

Persoonsgegevens die ik verwerk

Een Nieuwe Kijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk en hoe ik deze persoonsgegevens beveilig

Een Nieuwe Kijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jolanda@eennieuwekijk.nu
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Een Nieuwe Kijk verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Een Nieuwe Kijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Een Nieuwe Kijk bewaart de persoonsgegevens (voor- en achternaam en emailadres) die via aanmelding voor de nieuwsbrief zijn verzameld totdat de persoon zich zelf, via een linkje onderaan de nieuwsbrief, uitschrijft.
Persoonsgegevens (adresgegevens en telefoonnummer) die verzameld zijn via de mail en telefoon, t.b.v. een gesloten overeenkomst, worden 7 jaar bewaard i.v.m. verplichtingen t.a.v. de Belastingdienst.
Wanneer je een therapie/coaching traject volgt bij mij, leg ik een dossier aan. Een Nieuwe Kijk is verplicht dit dossier 15 jaar te bewaren.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via jolanda@eennieuwekijk.nu, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Een Nieuwe Kijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– via de nieuwsbrief vraag ik je voor- en achternaam, om je persoonlijk aan te kunnen spreken in de nieuwsbrief. Ik vraag je emailadres om je op de hoogte te houden van allerlei gedachten en activiteiten rondom je stem.
– wanneer we een overeenkomst sluiten, in de vorm van een workshop, training of therapie, vraag ik om je adresgegevens, voor een goede administratieve verwerking. Ook vraag ik om je telefoonnummer om je te kunnen bereiken wanneer dat nodig is.
– wanneer je een coaching- of therapietraject volgt, bewaar ik je persoonlijke gegevens in een dossier. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig met je persoonlijke gegevens zal omgaan;
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming
Een Nieuwe Kijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Een Nieuwe Kijk deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Een Nieuwe Kijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Een Nieuwe Kijk wanneer nodig of wenselijk jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een Nieuwe Kijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Een Nieuwe Kijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolanda@eennieuwekijk.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Een Nieuwe Kijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons